0161 43 1202
info@vosbelastingadvies.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vos Belastingadvies en Administraties B.V.

1.      Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet door middel van een lastgever aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever is daarmee tevens bedoeld een eventuele lastgever.

Lastgever:

  1. de aandeelhouders van opdrachtgever danwel bij een rechtspersoon naar vreemd recht de persoon of personen die binnen een desbetreffende rechtspersoon naar vreemd recht in een positie zitten vergelijkbaar aan die van een aandeelhouder bij een rechtspersoon naar Nederlands recht.
  2. de rechtspersoon, de persoon of personen die opdrachtnemer opdracht geeft/hebben gegeven om voor opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
  3. de rechtspersoon of groep van rechtspersonen dan wel de persoon of groep van personen die de juridische zeggenschap hebben in opdrachtgever dan wel de rechtspersoon, persoon of groep van rechtspersoon of personen die aangemerkt kunnen worden als de uiteindelijk gerechtigde van opdrachtgever (the ultimate beneficial (economic) owner).

Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vos Belastingadvies Administraties B.V.

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven.

2.      Toepasselijkheid

2.1             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.

2.2             Wijziging van deze voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2.3             De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten.

2.4             Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing naast de bestuurders en werknemers van opdrachtnemer op eventueel door opdrachtnemer ingeschakelde derden dan wel hulppersonen.

3        Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1             De overeenkomst komt tot stand en vangt aan zodra de door opdrachtgever ondertekende offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen of indien zulks niet kan worden afgewacht danwel ingeval van een mondelinge opdracht door opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

3.2             De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit strekking of aard van de verstrekte opdracht voortvloeit dat deze is aangegaan voor een bepaalde tijd.

3.3             De door opdrachtgever aan opdrachtnemer verleende opdracht kan zowel door opdrachtgever niet zijnde een natuurlijk persoon als opdrachtnemer worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden. Zulks behoudens in geval van gewichtige redenen.

3.4             Indien twee of meer personen tezamen opdracht hebben gegeven zijn zij hoofdelijk tegen de opdrachtnemer verbonden.

4        Uitvoering opdracht

4.1             Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke gedrags- en beroepsregels uit en met inachtname van de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht.

4.2             Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving aan opdrachtgever niet zijnde een natuurlijk persoon werkzaamheden te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde.

5        Informatieplicht

5.1             Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer alle informatie en bescheiden te verschaffen de welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht nodig heeft en wel tijdig in de door opdrachtgever gewenste vorm en wijze.

5.2             Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor na een schriftelijke kennisgeving de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de hiervoor onder 5.1 bedoelde verplichtingen heeft voldaan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.

5.3             Opdrachtgever zal de juridische zeggenschap over zijn onderneming niet overdragen zonder hierover opdrachtnemer tijdig in te lichten. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor alle plichten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de met opdrachtnemer aangegane overeenkomst.

6        Honorarium

6.1             Voor de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden zal opdrachtnemer opdrachtgever een vergoeding in rekening brengen welke met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer is bepaald in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het honorarium kan ieder jaar per 1 januari van dat jaar worden aangepast conform een officiële index of prijsindexcijfer.

6.2             Het honorarium van opdrachtnemer vermeerderd met eventuele transactiekosten, bankkosten, overheidskosten en alle andere kosten die voortvloeien uit het verrichten van de werkzaamheden voor opdrachtnemer worden inclusief de eventueel verschuldigde belasting door opdrachtnemer aan opdrachtgever gefactureerd per maand, per kwartaal of per jaar of na voltooiing van de opgedragen werkzaamheden een en ander te keuze van opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor op voorhand te factureren.

6.3             Offertes met betrekking tot het honorarium ter zake van werkzaamheden van opdrachtnemer dienen schriftelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

7        Betaling

7.1             Betaling van het door opdrachtnemer aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient plaats te vinden binnen 8 dagen na de factuurdatum tenzij anders overeengekomen en wel door middel van een storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

7.2             Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor onder 7.1 genoemde termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien opdrachtgever in verzuim is worden alle vorderingen van opdrachtnemer terzake van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar. Kosten ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever.

8        Klachten; reclame

8.1             Een klacht met betrekking tot de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden danwel het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na verzending van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, de factuur, danwel de ontdekking van het gebrek aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

8.2             Een klacht als hiervoor bedoeld schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

9        Aansprakelijkheid

9.1             Opdrachtnemer is behoudens gevallen van opzet of grove schuld jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van één of meer fouten van opdrachtnemer voor zover deze verband houden met de opdracht en voor zover de aansprakelijkheid en die schade worden gedekt door de door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering, een en ander te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico.

9.2             Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens opdrachtgever, als gevolg van gebruik van elektronische communicatiemiddelen, beschadigingen of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post alsmede indirecte schade.

9.3             Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht indien en voor zover mogelijk de schade van opdrachtgever ongedaan te maken waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

9.4             Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

9.5             Het recht om de overeenkomst met de opdrachtnemer te ontbinden is uitgesloten.

10    Opschortingsrecht

10.1         Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten waaronder eveneens begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden en wel tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen waaronder voorschotbetalingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

10.2         Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever veroorzaakt door de opschorting.

11    Werkzaamheden in het buitenland

11.1         Opdrachtgever garandeert dat alle werkzaamheden die opdrachtnemer ingevolge de opdracht voor opdrachtgever in het buitenland verricht niet strijdig zijn met de wetten danwel overige regelgeving in dat land. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle door opdrachtnemer geleden schade als gevolg van door opdrachtgever niet nakomen van diens verplichtingen uit dit artikel.

12    Toepasselijk recht en vormkeuze

12.1         Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

12.2         Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.